Phòng Tài chính- kế toán

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Nhung- Kế toán trưởng

Đinh Thị Vân  Kế toán trường CĐ Thăng Long

Lê Thị Tuyết      KTV

2. Chức năng, nhiệm vụ: