Danh sách nhân viên công ty

   TT          Họ và tên       Chức vụ
     I Ban Lãnh đạo  
     1 Hà Thái Công Chủ tịch HĐTV
     2 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Phó CT HĐTV
     3 Đoàn Thị Mai Phó TGĐ, Thành viên HĐTV
     4 Nguyễn Ngọc Quyền Phó TGĐ, Thành viên HĐTV
     5 Đào Thị Dung Tổng giám đốc
    II Phòng Hành chính – Kế toán  
     1 Nguyễn Ngọc Quyền Kế toán trưởng
    2 Nguyễn Thị Tuyết Chinh Nhân viên
    3 Đậu Thị Thanh Thủy Nhân viên
   III Phòng Pháp chế  
    1 Phùng Thị Thu Hà Phụ trách phòng
    2 Nguyễn Viết Cường  Nhân viên
    IV Phòng Tuyển dụng lao động  
    1 Hoàng Thị Kim Long Trưởng phòng
    2 Hoàng Thị Duyên Hải Nhân viên
    3 Trần Tiến Lạc Nhân viên
    4 Nguyễn Văn Vương Nhân viên
    V Phòng Quản lý lao động  
    1 Vũ Thị Bích Thủy Trưởng phòng
    2 Cao Thành Long Nhân viên
    3 Nguyễn Lan Ngọc Nhân viên
  VI Phòng Thị Trường  
    1 Nguyễn Hoài Thu Trưởng phòng
    2 Phan Thị Như Thảo Nhân viên
  VII Phòng Đào tạo  
   1 Hoàng Tuyết Mai Phụ trách phòng
   2 Đào Văn Quỳnh Nhân viên