Danh sách nhân viên công ty

   TT          Họ và tên       Chức vụ
        I Ban Lãnh đạo  
     1 Hà Thái Công Chủ tịch HĐQT
     2 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Phó CT HĐQT
     3 Đoàn Thị Mai Phó TGĐ, Thành viên HĐQT
     4 Nguyễn Ngọc Quyền Phó TGĐ, Thành viên HĐQT
     5 Đào Thị Dung Tổng giám đốc
    II Phòng Hành chính – Kế toán  
   1 Nguyễn Ngọc Quyền Trưởng phòng
   2 Nguyễn Thị Tuyết Chinh Nhân viên
   3 Đậu Thị Thanh Thủy Nhân viên
   III Phòng Pháp chế  
   1 Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng phòng
   2 Nguyễn Viết Cường Nhân viên
   IV Phòng Tuyển dụng lao động  
   1 Hoàng Thị Kim Long Trưởng phòng
   2 Hoàng Thị Duyên Hải Nhân viên
   V Phòng Quản lý lao động  
   1 Nguyễn Thị Nga Trưởng phòng
   2 Cao Thành Long Nhân viên
   3 Nguyễn Lan Ngọc Nhân viên
   VI Phòng Thị Trường  
   1 Nguyễn Hoài Thu Trưởng phòng
   1 Nguyễn Trường Thịnh Nhân viên
   VII Phòng Đào tạo  
   1 Vũ Thị Bích Thủy Trưởng phòng
   2 Hoàng Tuyết Mai Nhân viên