Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐTV

Ông: Hà Thái Công

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV

Bà: Nguyền Thị Hồng Ngọc

                                                                                                              

THÀNH VIÊN HĐTV

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông: Nguyễn Ngọc Quyền

 

THÀNH VIÊN HĐTV

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà: Đoàn Thị Mai

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà: Đào Thị Dung