Ban lãnh đạo

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Cùng

 

 

Q. Giám đôc Lê Văn Dũng

 ảnh Lê Dũng

 

 

Phó giám đôc Đào Công Thiêt

 

      Phó Giám đốc Trương Gia Cư

Trương Gia Cư