Ban lãnh đạo

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Cùng

 

Q. Giám đốc Đào Công Thiết

 

      Phó Giám đốc Trương Gia Cư

Trương Gia Cư