Ban lãnh đạo

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Cùng

 Giám đốc Đào Công Thiết

      Phó Giám đốc Trương Gia Cư

Trương Gia Cư