Phòng Tuyển sinh + Nghiệp vụ

I/ Phòng tuyển sinh

  1. Nguyễn Văn Sáng – Nhân viên quản lý NLĐ
  2. Nguyễn Thị Hồng Phượng – NV quản lý NLĐ
  3. Đinh Thị Thanh Vân – NV chuẩn bị nguồn và tuyển chọn lao động

 

II/ Phòng nghiệp vụ

  1. Trần Ngọc Tài – NV TK PTTT LĐNN
  2. Nguyễn Tiến Cường – NV ký kết và thỏa thuận HĐ
  3. Nguyễn Công Vụ – NV thanh lý HĐ
  4. Uông Thị Hạnh- GV BD GDĐH
  5. Đỗ Chí Luân – NV hỗ trợ GTVL cho LĐ về nước
  6. Lê Thị Tuyết – Nhân viên chuẩn bị hợp đồng