Trung tâm Tuyển sinh Đại Việt

1. Giám đốc: Nguyễn Đức Hải

2. Cán bộ hồ sơ: Uông Thị Hạnh

3. Cán bộ Tuyển sinh: Nguyễn Văn Sáng

4. Cán bộ tuyển sinh: Lê Thị Thái