Đơn hàng nhà máy Âu Bắc Trảo – Chế tạo linh kiện ô tô