Phiếu trả lời số 2023-20124/QLLĐNN – ĐKHĐ của Cục quản lý lao động ngoài nước