Phiếu trả lời số 2023-197926/QLLĐNN – ĐKHĐ của Cục quản lý lao động ngoài nước