Phiếu trả lời số 2023-19783/QLLĐNN – ĐKHĐ của Cục quản lý lao động ngoài nước