Phiếu trả lời số 2023-19497/QLLĐNN – ĐKHĐ của Cục quản lý lao động ngoài nước