Phiếu trả lời số 2023-18813/QLLĐNN – ĐKHĐ của Cục quản lý lao động ngoài nước