Phiếu trả lời số 2023-15216/QLLĐNN – ĐKHĐ của Cục quản lý lao động ngoài nước