KINH DOANH

– Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.