Phòng Tài chính-Kế toán

1. Nguyễn Thị Hồng Nhung – NV CĐCS đối với NLĐ