Đoàn TTS Nhật Bản xuất cảnh 23-5-2018

Đoàn bay 23-5-2018